Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Vanliga frågor och svar

Vad är ett enskilt avlopp?
Vem måste ha enskilt avlopp?
Var börjar jag när jag inte vet någonting?
Varför är avloppet så viktigt?
Hur vet jag om jag ska satsa på enskilt avlopp eller kommunal anslutning?
Hur går jag vidare när jag bestämt mig för att satsa på enskilt avlopp?
Kan jag gå ihop med grannarna?
Varför skiljer sig kommunernas krav åt?
Vad betyder personekvivalent?
Vad betyder recipient?
Vad är reaktionsgas?
Är det skillnad på avloppsvatten och avloppsvatten?
Vad är normal skyddsnivå?
Vad är hög skyddsnivå?
Finns en garanterad lösning för just mina svåra förhållanden?
Vad är ett kretsloppsanpassat avlopp?
Får jag gödsla med urin i min egen trädgård?
Kan jag vattna med köksavloppsvatten?
Var på tomten placerar jag avloppet?
Räcker det med en slamavskiljare, till exempel en trekammarbrunn?
Kan jag lägga infiltration och markbädd på en åker?
När bör jag gräva en provgrop?
Vad kan jag förvänta mig för hjälp från entreprenören?
Finns det något som jag bör se upp extra noga med?
Finns något som är lätt att glömma i farten?
Vad gör jag när jag vet hur jag vill bygga min anläggning?
När kan jag börja bygga?
Vem har ansvar för vad?
Vad får jag inte göra?
Är det bara att börja använda avloppet så fort det är färdigt?
Är det något mer att tänka på efter att anläggningen är besiktigad och godkänd?
Hur gör jag om jag vill uppgradera mitt befintliga enskilda avlopp?
Hur vet jag om jag behöver uppgradera?
Om jag är på väg att köpa hus med befintligt enskilt avlopp, vad bör jag fråga säljaren?
Måste jag söka tillstånd för att byta slamavskiljare?
Vad gör jag om mitt avlopp inte har tillstånd?
Vad händer om jag anlägger ett avlopp utan tillstånd?

Vad är ett enskilt avlopp?
Enskilda avlopp är anläggningar som inte är anslutna till det kommunala nätet. Ett enskilt avlopp tar hand om avlopp från ett till fem hushåll.

Vem måste ha enskilt avlopp?
Fastigheter som är byggda utanför städer är oftast inte inkopplade på kommunens vatten- och avloppssystem. Då måste det finnas ett godkänt så kalla enskilt avlopp.

Var börjar jag när jag inte vet någonting?
Läs om kraven på din kommuns webbplats. Om du redan har enskilt avlopp, ta reda på om det uppfyller kraven eller om du måste uppdatera. Om du funderar på att bygga, ta reda på alla förhållanden kring din fastighet och prata med en entreprenör om olika tekniska möjligheter.

Varför är avloppet så viktigt?
I Sverige har 10 procent  av befolkningen enskilt avlopp. Dessa avlopp släpper ut lika mycket övergödande ämnen som alla kommunala reningsverk tillsammans. Övergödning leder till algblomning och igenväxta sjöar. Avloppsvatten som inte renas tillräckligt riskerar att förorena dricksvattenbrunnar och sprida sjukdomar.

Hur vet jag om jag ska satsa på enskilt avlopp eller kommunal anslutning?
Ta reda på fakta. Vilken teknik kan du använda på just din tomt med tanke på markförhållanden och avstånd till grannar och skyddade områden? Konsultera en entreprenör. Jämför med möjligheterna att ansluta till kommunens nät.

Hur går jag vidare när jag bestämt mig för att satsa på enskilt avlopp?
Planera noggrant. Ta reda på kommunens regler. Kolla upp markförhållanden. Undersök olika tekniker. Konsultera en entreprenör. Skicka så småningom in ansökan till miljökontoret i din kommun. Börja inte installera förrän du har ett skriftligt godkännande.

Kan jag gå ihop med grannarna?
Ett sätt att minska både kostnader och tidsåtgång är att gå ihop med grannar. Vad som behövs är en så kallad lantmäteriförrättning som kan fås genom Lantmäteriet. I korthet innebär den att ni kommer överens om gemensamma regler för byggande, skötsel och kostnader. Kanske kan även en smart ledningsdragning tillsammans för inkoppling på det kommunala VA­nätet fungera och bli en bra lösning.

Varför skiljer sig kommunernas krav åt?
Lokala förutsättningar styr reglerna för avloppsanläggningar. Kraven på rening är högre i tättbefolkade områden eller i närheten av känsliga sjöar och vattendrag.

Vad betyder personekvivalent?
Personekvivalenten (pe) är ett mätetal för föroreningsbelastning. Det används vid dimensionering av enskilda avlopp. Pe motsvarar den mängd avlopp som en person producerar schablonmässigt per dygn.

Vad betyder recipient?
Recipient kan vara grundvatten, vattendrag eller liknande, det vill säga mottagare av renat avloppsvatten.

Vad är reaktionsgas?
Reaktionsgas är gas som bildas i samband med avloppsrening, till exempel koldioxid, vatten och kvävgas.

Är det skillnad på avloppsvatten och avloppsvatten?
De flesta fastigheter har två sorters avloppsvatten: bad-, disk- och tvättvatten (BDT) samt toalettvatten (KL =  klosettvatten). Vatten från bad, disk och tvätt innehåller få smittämnen jämfört med blandat avlopp. Toalettvattnet måste renas från fosfor och kväve. Skyddsnivåerna i området – hög eller låg –  avgör hur toalettvattnet måste renas.

Vad är normal skyddsnivå?
Normal skyddsnivå kräver rening på 90 procent av organiska ämnen och 70 procent av fosfor för att skydda djur och miljö från smitta och andra problem. Ingen, varken djur eller människa, får exponeras för lukt eller förorening, genom till exempel dricks-, grund- eller badvatten.

Vad är hög skyddsnivå?
Hög skyddsnivå krävs vid känsliga och tätbebyggda områden. Avloppet måste renas på 90 procent av organiska ämnen, 90 procent av fosfor och 50 procent av kväve. Utsläppspunkten måste ofta vara mer svårtillgänglig. Ett exempel på lösning för hög skyddsnivå är att bad-, disk- och tvättvattnet renas med infiltration och toalettvattnet tas om hand i mulltoa, torrdass eller sluten tank. Totalförbud för vissa utsläpp är vanliga. Hög skyddsnivå gäller generellt nära vattendrag för att minska övergödning.

Finns en garanterad lösning för just mina svåra förhållanden?
Ja. Kontakta gärna någon av Avloppsplatsens anslutna lokala entreprenörer. De har koll på kommunens krav, olika tekniker och kan rekommendera en lösning som fungerar för just dig.

Vad är ett kretsloppsanpassat avlopp?
Med en kretsloppsanpassad lösning kan du ersätta handelsgödsel genom att återföra näringsämnen (framför allt  kväve och fosfor) till odlad mark eller din tomt.

Får jag gödsla med urin i min egen trädgård?
Det beror på var du bor. Fråga din kommun. Du kan få tillstånd med krav på viss yta, tidpunkt och utspädning med mera.

Kan jag vattna med köksavloppsvatten?
Ja, om det görs direkt. Annars blir det dålig lukt och bakterietillväxt. Använd droppbevattning eller liknande. Vattenspridare ökar risken för smittspridning.

Var på tomten placerar jag avloppet?
Du måste ta hänsyn till mark, vattendrag och grundvatten, närliggande dricksvattenbrunnar, bergvärmeanlägg­ningar och andra enskilda avlopp, samt badplatser och andra känsliga miljöer. Ta hjälp av en entreprenör som är specialist på mark, vatten och avlopp.

Räcker det med en slamavskiljare, till exempel en trekammarbrunn?
Enbart slamavskiljare är aldrig okej. Lagen ställer krav på mer rening. Smittämnen och syreförbrukande ämnen samt kväve och fosfor måste tas om hand i någon form av efterbehandling. Risken för övergödning är annars stor och människor och djur riskerar kontakt med ohälsosamt avloppsvatten. Här finns ett antal traditionella, naturnära och robusta tekniker som infiltration och markbädd att välja på, men de fungerar inte alltid tillräckligt bra i områden med höga krav på rening. Då måste du välja mer tekniska metoder, kanske minireningsverk med efterbehandling i form av till exempel membranfiltrering, UV-ljus, fosforfilter och ozonbehandling.

Kan jag lägga infiltration och markbädd på en åker?
Det kan du göra om ingen kör över bädden med tunga maskiner och förstör funktionen genom att packa jorden. Du kan aldrig bruka åkermark med infiltration och markbädd.

När bör jag gräva en provgrop?
Om du funderar på infiltration eller markbädd ska du alltid gräva en provgrop. Du måste ta reda på hur långt det är till grundvatten eller berg och vilken jordart det är. Olika jord släpper igenom avloppsvatten i olika grad.

Vad kan jag förvänta mig för hjälp från entreprenören?
En entreprenör eller konsult kan hjälpa dig att planera och bygga anläggningen. Välj någon som kan göra ritningar och plocka fram andra handlingar som ska skickas in tillsammans med ansökan.

Finns det något som jag bör se upp extra noga med?
Markförhållanden kan vara problematiska. Du bör absolut anlita en konsult för utredning om det finns risk för förorening av vattentäkter, om grundvattnet kan finnas nära markytan eller om jordlagret kan vara tunt ovanpå berget.

Finns något som är lätt att glömma i farten?
Särskilt tre saker kan vara lätt att missa:
1. Informera grannarna. Grannar kan aldrig neka om miljönämnden tillstyrker din ansökan, men grannsämja är alltid bra. De bör få en chans att yttra sig. Det finns regler för grannyttranden, men inte samma i alla kommuner.
2. Vissa kommuner kräver en bygganmälan till byggnadsnämnden minst tre veckor innan arbeten med vatten och avlopp påbörjas.
3. Se till att det är enkelt för renhållningen att komma åt att tömma slamavskiljare, tank och reningsverk.

Vad gör jag när jag vet hur jag vill bygga min anläggning?
Ladda ner och skicka in ansökan. Bifoga ritningar och handlingar som kommunen kräver. Kompletteringar kan ändå behövas. Miljöinspektören gör ofta ett besök.

När kan jag börja bygga?
Så fort du har ett skriftligt beslut om tillstånd kan du börja. Inte innan. Gör en tidsplan tillsammans med entreprenören. Välj en bra tid på året. Bygg inte på vintern. Tjällossningen kan förstöra anläggningen.

Vem har ansvar för vad?
Entreprenören ansvarar för att göra arbetet på ett korrekt och fackmässigt sätt. Teknikleverantören ansvarar för att produkterna lever upp till beskrivningen du fått, samt att du får alla instruktioner för installation, drift och underhåll. Du som fastighetsägare har ansvaret gentemot miljökontoret, det vill säga att du följer lagar och regler för dina markförhållanden och den lösning du har, inklusive drift, kontroll och underhåll.

Vad får jag inte göra?
Endast om du är sakkunnig får du anlägga markbädd eller infiltrationsanläggning eller bygga mer tekniskt komplicerade anläggningar, till exempel ett minireningsverk. Med sakkunnig menas att du genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper. Sakkunnig måste kontrollera samt utföra service och underhåll minst 1– 2 gånger/år.

Är det bara att börja använda avloppet så fort det är färdigt?
Innan du börjar använda ditt nya enskilda avlopp måste det slutbesiktigas och godkännas. Information om besiktning hittar du på tillståndsbeslutet. Om inte, fråga miljökontoret. När du fått grönt ljus informeras renhållningsförvaltningen som ser till att du –  mot en avgift – får minst en årlig tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk.

Är det något mer att tänka på efter att anläggningen är besiktigad och godkänd?
Du måste alltid ha koll på driftsinstruktionen, kunna plocka fram ritningarna över anläggningen och ha avtal med konsult/entreprenör/teknikleverantör etc. Som fastighetsägare är du fullt ansvarig mot miljökontoret. Om det finns särskilda villkor i ditt tillstånd från miljönämnden är det ditt ansvar att de är uppfyllda, även om du anlitat hjälp och har service- och driftsavtal.

Hur gör jag om jag vill uppgradera mitt befintliga enskilda avlopp?
Ta reda på fakta. Vilket slags avlopp har du i dag? Vilka delar ingår? Hur är det konstruerat? Var går ledningarna? Finns brister? Har det renoverats tidigare? Kan du hitta ritningar, bruksanvisningar, garantier eller andra handlingar?
Här är två vanliga lösningar som inte duger:
1. Torrtoalett i hus med indraget vatten och avloppsvattnet direkt till en stenkista eller tvåkammarbrunn.
2. WC med trekammarbrunn och infiltration eller markbädd. Det är bättre, men inte bra. Markbäddar och infiltrationsanläggningar mättas och måste grävas om minst vart femtonde år.

Vad du behöver göra som förstagångsanläggare: kolla med miljönämnden om krav och tillstånd, läs på om tekniker (lita inte blint på ”specialisterna”) och rådgör med erfarna konsulter och entreprenörer.

Hur vet jag om jag behöver uppgradera?
Anledningarna till uppgradering är många. Är du oftare i din sommarstuga än du brukade vara? Funderar du på att flytta dit permanent? Kanske renovera, bygga ut eller genomföra nya markarbeten? Har du upptäckt att en del av anläggningen gått sönder eller fungerar dåligt? Har anläggningen passerat bäst-före-datum? Hur länge sedan byggdes mark- eller kompaktfilterbädden? De behöver grävas om eller bytas ut minst vart femtonde år. Vill du ha WC, medan reningen du har i dag bara är anpassad för vatten från bad, disk och tvätt?

Vad du behöver göra som förstagångsanläggare: kolla med miljönämnden om krav och tillstånd, läs på om tekniker (lita inte blint på ”specialisterna”) och rådgör med erfarna konsulter och entreprenörer.

Om jag är på väg att köpa hus med befintligt enskilt avlopp, vad bör jag fråga säljaren?
Om du tänker köpa ett hus med en befintlig äldre avloppsanläggning ska du begära utförlig information från säljaren om teknik, ålder och funktion. Kraven skärps hela tiden. Här är ett frågebatteri:

Ta hjälp av mäklaren. Enligt konsumenttjänstlagen kan du reklamera en anläggning för vatten eller avlopp om den visar sig vara felbyggd och är yngre än tio år.

Måste jag söka tillstånd för att byta slamavskiljare?
Om du byter ut din gamla slamavskiljare och sätter dit en ny med samma funktion på samma plats krävs inget tillstånd. Om du ändrar plats eller funktion krävs nytt tillstånd. Kontakta miljökontoret om du är osäker. Här kan du ladda ner en checklista för hela processen.5. Kontakt

Vad gör jag om mitt avlopp inte har tillstånd?
Utan tillstånd måste du sluta använda din anläggning direkt. Utan tillstånd är den olaglig. Kontakta miljökontoret i din kommun om du är osäker på om du har tillstånd. Har du inget tillstånd måste du börja med att ta reda på fakta om din anläggning, jämföra med vad kommunen kräver, söka nytt tillstånd, kontakta sakkunniga och eventuellt uppgradera.

Vad händer om jag anlägger ett avlopp utan tillstånd?
Att bygga avloppsanläggning utan tillstånd leder till en miljösanktionsavgift på för närvarande 3­ 000 kr eller 5 000 kr, beroende på typen av anläggning. Efter att du betalat avgiften måste du visa att miljökontorets kra­v har uppfylls.

Här kan du ladda ner en checklista för hela processen.

 

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig