Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Därför har du fått ett föreläggande

Alla vill  bo i en bra miljö och ha tillgång till rent vatten. Därför behöver vi alla också vara med och skydda miljön.

Kommunen granskar regelbundet olika områden inom kommunen. Även om din fastighet inte kan kopplas till kommunalt avlopp har kommunen miljöansvaret. Avloppsvatten måste renas eller avledas för att inte riskera människors hälsa, djur och miljö.

Efter granskning beslutas det om enskilda fastigheter behöver få ett föreläggande. Och eftersom du läser här, antar vi att du har fått ett sådant och behöver veta vad du behöver göra nu.

Så här gör du nu

I föreläggandet kan du läsa om vad kommunen kommit fram till vid inspektionen, vilket beslutsunderlag som använts, hur miljön ser ut i ditt område och vilka brister du måste åtgärda.

På ditt föreläggande ser du också vilken skyddsnivå ditt bostadsområde omfattas av: normal eller hög. Skyddsnivån får konsekvenser för vilken sorts reningsteknik som fungerar. Närhet till vatten medför till exempel  högre miljökrav. Nedan kan du läsa mer om de två skyddsnivåerna.

Ta också reda på kommunens planer i området. Ett kommunalt avloppsnät kan vara planerat, vilket kan påverka hur du ska planera på längre sikt. Skaffa en erfaren och VA-kunnig entreprenör som kan hjälpa dig analysera läget och sedan investera klokt i en hållbar och långsiktig lösning.

Normal skyddsnivå

I korthet

Vid normal skyddsnivå krävs en rening på 90 procent av organiska ämnen och 70 procent av fosfor för att skydda djur och miljö från smitta och andra olägenheter. Ingen individ får exponeras för lukt eller förorening genom till exempel dricks-, grund- eller badvatten. Läs den fullständiga texten nedan om du vill veta mer.

Grundkrav

 • Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
 • Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
 • Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
 • Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.
 • Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion. Normalt bör uppgifter som framgår av HVMFS 2016:17 ingå.
 • Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full.
 • Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare.

Hälsoskydd

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, till exempel lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

Miljöskydd

 • Teknik som begränsar användningen av vatten används, till exempel vattensnåla armaturer.
 • Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion2 av organiska ämnen (mätt som BOD7).
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 procent reduktion2 av fosfor (tot-P).
 • Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
 • Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller HVMFS 2016:17.
Hög skyddsnivå

I korthet

Hög skyddsnivå kräver ett avlopp som renar 90 procent av organiska ämnen, 90 procent av fosfor och 50 procent av kväve. Krav kan även ställas på att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig och vissa utsläpp kan helt förbjudas. Hög skyddsnivå gäller generellt också nära vattendrag för att minska övergödning. Läs den fullständiga texten nedan om du vill veta mer.

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, till exempel lukt eller förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas, till exempel att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att göra anordningen  mer robust eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten. Vissa utsläpp kan få ett totalförbud.

Grundkrav

 • Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
 • Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
 • Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
 • Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.
 • Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion. Normalt bör uppgifter som framgår av HVMFS 2016:17 ingå.
 • Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full.
 • Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare.

Hälsoskydd

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, till exempel lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.
 • Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten.

Miljöskydd

 1. Teknik som begränsar användningen av vatten används, till exempel vattensnåla armaturer.
 2. Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
 3. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion² av organiska ämnen (mätt som BOD7).
 4. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 procent reduktion² av fosfor (tot-P).
 5. Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
 6. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller HVMFS 2016:17.
 7. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion² av fosfor (tot-P).
 8. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 procent reduktion² av kväve (tot-N).

Vart vänder jag mig för att åtgärda problemet?

Via Avloppsplatsen får du hjälp att hitta en entreprenör som kan hjälpa dig med råd, produktval och installation. Det är viktigt att utvärdera vilka behov du och din familj har och ställa dig själv frågor som:

 • Hur många är ni i hushållet?
 • Har du/önskar du vattentoalett?
 • Använder du/ni tvätt- eller diskmaskin?

Tillsammans med entreprenören går du igenom föreläggandet du fått från kommunen, ni tittar på din fastighet och tomt samt definierar vilka behov du och din familj har. Ovanstående är exempel på faktorer som påverkar vilken lösning som är optimal för just dina behov. Normalt känner lokala entreprenörer även till de regler som gäller i området samt vilka planer kommunen har på framtida förändringar.

På den här sidan hittar du entreprenörer som Dahl och ledande leverantörer samarbetar med. Vi finns i hela Sverige och har bra kunskap om vad som gäller för ditt område.

Vill du veta mer om olika lösningar?

På den här sajten presenterar vi olika funktionella lösningar för enskilt avlopp. Alla produkter vi föreslår är testade och godkända för nordiskt klimat.

Vilka systemlösningar gäller för just ditt avlopp? Länken nedan tar dig till vanliga systemlösningar för hög respektive normal skyddsnivå, och med hänsyn till dina hushållsfunktioner (wc, disk, tvätt etc).

 

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig