Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Rörinfiltration med självfall

Rening av bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten i en infiltrationsbädd uppbyggd av spridarrör

För normal skyddsnivå

Fördelar

♦  Kan anläggas då marken är genomsläpplig (kontroll genom jordprov)
♦ Anpassningsbar (kan förläggas både med 2 x 15 meter, 3 x 10 meter eller 4 x 7,5 meter)
♦ Inget service / underhåll
♦ Låg materialkostnad
♦ Rening av både bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten
♦ Minimerar risk för överbelasning av infiltrationsbädden
♦ Lång livslängd vid normalt slitage (10-20 år)

Nackdel

♦ Känslig för högt grundvatten

Så här fungerar rörinfiltration med självfall:

Efter att avloppsvattnet har passerat en slamavskiljare (B) går vattnet till en fördelningsbrunn (C) som delar upp vattnet på ett antal spridningsrör (F) alternativt en slamavskiljare med inbyggd fördelningsbrunn. Spridningsrören är perforerade för att vattnet ska spridas ner i infiltrationsbädden (E).

Så här anlägger du ett infiltrationssystem:

A. Markrör
Markrören dras från hus till slamavskiljare. De läggs stabilt i stampad sandbädd. Lutning minst 10 promille (1–2 cm/m).

B. Slamavskiljaren
Slamavskiljaren ska läggas i våg i en sandbädd. Om den läggs i vattensjuk jord ska den förankras eller dräneras om detta behövs. Grundvatten får inte stå över kanten av ett utloppsrör.

C. Fördelningsbrunnen
Brunnen ställs i våg i sandbädd. I fördelningsbrunnen sitter reglerenheterna, som justeras så att exakt fördelning av vattenmängd erhålls. Jämn fördelning över hela bädden förlänger livslängden och reningsgraden.

D. Fördelningsrören
Rören monteras på fördelningsbrunnen och läggs i sand. Lutningen bör vara 5–10 promille (0,5–1 cm/m).

E. Infiltrationsbädden
Rörgravens jordbotten ska vara i våg och slät men ej pressad – ingen stampning och inga fordon. Strängar kan läggas i olika riktningar från fördelningsbrunnen, men alltid tvärs marklutningen. Infiltrationsbäddens area är beroende av markens förmåga att ta upp avloppsvatten. Denna förmåga varierar runt om i landet. Rådfråga Miljöskyddskontoret i din kommun.

F. Spridarrören
Rören läggs i infiltrationsbädden med hålen nedåt i 0,5–1 cm/m lutning. Koppla flexböjar/markböjar och för upp ventilationsrör ovan mark i bäddens slutände. Montera ventilationshuvar. Täck rören med minst 5 cm makadam. Täck makadamen med fiberduken. Återfyll rörgraven med material som ej innehåller lera eller sten.

Sand och makadam

Kvaliteten på de sand- och makadammaterial som används bör följa anvisningarna i Naturvårdsverkets skrift ”Små avloppsanläggningar”. Miljöskyddskontoret i kommunerna har ofta god kännedom om var du kan få tag i de rätta materialen för din infiltrations- eller markbädd. Makadamen måste vara tvättad för att undvika igenslamning av rör och bädd. I annat fall kan livslängden på anläggningen förkortas. Materialskiljande skikt mellan bäddens lager bör vara finare grus, typ trädgårdssingel. Ovan bädden används fiberduk för att skilja återfyllnadsmaterialet (humus) från makadamen.

Infiltrationsbädden kan vara uppbyggd så här:

A=Infiltrationsbädd, längd 15 m, bredd 2 m
B=Jordåterfyllnad, 30-40 cm
C=Fiberduk
D=Spridarrör, ca 1 m avstånd, 2 strängar
E=Spridningslager, ca 40 cm, makadam, 12-24/16-32 mm

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig