Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Markbädd för rörinfiltration med självfall

Rening av bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten i en markbäddsinfiltration uppbyggd av spridningsrör,  vid leriga och täta jordförhållanden

Normal skyddsnivå

Fördelar

♦ Klarar även leriga och täta jordförhållanden
♦ Kan anläggas då marken är så tät att det är risk för dämning vid infiltration eller att man tar hänsyn till omgivningen, t.ex. närliggande dricksvattenbrunn, vilken riskeras att smittas vid infiltration (kontroll genom jordprov)
♦ Rening av både bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten
♦ Inget underhåll / service
♦ Minimerar risk för överbelastning av infiltrationsbädden

Så här fungerar markbädd för rörinfiltration med självfall:

Markbädd är lösningen om vanlig infiltration inte är möjlig. Oftast väljer man markbädd på grund av att underliggande jordlager är så täta att det är risk för dämning vid infiltration.

Är marken extra känslig eller om anläggningen ligger nära exempelvis en dricksvattenbrunn, ska man omsluta markbädden med en tät gummiduk, vilket minimerar smittrisken.

Spridningsdelen utförs som en vanlig infiltration men den kompletteras med en underliggande uppsamlingsdel (H, I, J). Denna del fångar upp vattnet efter att det har passerat den markbäddssand (G) som finns här emellan. Det renade vattnet leds till en recipient.

Så här anlägger du ett markbäddssystem:

A. Markrör
Markrören dras från hus till slamavskiljare. De läggs stabilt i stampad sandbädd. Lutning minst 10 promille (1–2 cm/m).

B. Slamavskiljaren
Slamavskiljaren ska läggas i våg i sandbädd. Om den läggs i vattensjuk jord ska den förankras eller dräneras om detta behövs. Grundvatten får inte stå över underkanten på utloppsrör.

C. Fördelningsbrunnen
Brunnen ställs i våg i sandbädd. I fördelningsbrunnen sitter reglerenheterna, som justeras så att exakt fördelning av vattenmängd erhålls. Jämn fördelning över hela bädden förlänger livslängden och reningsgraden.

D. Fördelningsrören
Rören monteras på fördelningsbrunnen och läggs i sand. Lutningen bör vara 5–10 promille (0,5–1 cm/m).

E. Infiltrationsbädden
Rörgravens jordbotten ska vara i våg och slät men ej pressad – ingen stampning och inga fordon. Strängar kan läggas i olika riktningar från fördelningsbrunnen, men alltid tvärs marklutningen. Infiltrationsbäddens area är beroende av markens förmåga att ta upp avloppsvatten. Denna förmåga varierar runt om i landet. Rådfråga Miljöskyddskontoret i din kommun.

F. Spridarrören
Rören läggs i infiltrationsbädden med hålen nedåt i 0,5–1 cm/m lutning. Koppla flexböjar/markböjar och för upp ventilationsrör ovan mark i bäddens slutände. Montera ventilationshuvar. Täck rören med minst 5 cm makadam. Täck makadamen med fiberduken. Återfyll rörgraven med material som ej innehåller lera eller sten.

G. Markbädden
Uppbyggnad markbädd, se illustration nedan. Markbäddssanden läggs väl fördelat och obelastat av fordon.

H. Uppsamlingsrören
(DSA-rör) är dräneringsrör med hål för avledning av vatten i botten av markbädden. Dräneringsrören ligger i det understa skiktet av makadam och ska täckas med minst 5 cm makadam. Lutning 0,5–1 cm/m. Uppsamlingsrören ska ventileras ovan mark, genom att man kopplar flexböjar/markböjar i ändan på uppsamlingsrören. Sätt ventilationsrör i flexböjarna/markböjarna och avsluta med ventilationshuvar ovan mark.

I. Utloppsbrunnen
Ställs i våg i sandbädd.

J. Utloppsställe
Från utloppsbrunnen leds vattnet i markrör till lämpligt utloppsställe.

Sand och makadam
Kvaliteten på de sand- och makadammaterial som används bör följa anvisningarna i Naturvårdsverkets skrift ”Små avloppsanläggningar”. Miljöskyddskontoret i kommunerna har ofta god kännedom om var du kan få tag i de rätta materialen för din infiltrations- eller markbädd. Makadamen måste vara tvättad för att undvika igenslamning av rör och bädd. I annat fall kan livslängden på anläggningen förkortas. Materialskiljande skikt mellan bäddens lager bör vara finare grus, typ trädgårdssingel. Ovan bädden används fiberduk för att skilja återfyllnadsmaterialet (humus) från makadamen.

Markbädden kan vara uppbyggd så här:

A=Markbädd, längd 10 m, bredd 2 m
B=Jordåterfyllnad, 30-40 cm
C=Fiberduk
D=Spridarrör ca 1 m avstånd, 2 strängar
E=Spridningslager, ca 30-40 cm, makadam 12-24/16-32 mm
F=Sandlager, ca 80 cm, markbäddsand 0-8 mm (LTAR värde 50-100)
G=Spridningslager, ca 30-40 cm, makadam, 12-24/16-32 mm
H=Dräneringsrör, ca 1 m avstånd, 2 strängar
I= Materialskiljande skikt 5 cm (trädgårdssingel)

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig