Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Lagar och regler


Kommunala regler och riktlinjer som rör enskilda avlopp

Kommunens översiktsplan
Anger hur kommunens markanvändning ska utvecklas på sikt. Ej bindande. Varje kommun
avgör omfattningen, men planen innehåller ofta värdefull information kring avloppshanteringen,
t.ex. särskilt skyddsvärda vattendrag, områden med känsligt grundvatten eller planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Detaljplaner och områdesbestämmelse
Styr bebyggelsen i ett avgränsat område. Detaljplanen kan också ange krav på avloppsanläggningar, t.ex. att avloppshanteringen ska lösas gemensamt eller att vattentoalett är förbjudet inom området. Miljökontoret får inte ge tillstånd om det strider mot bestämmelserna i detaljplanen.

Skyddade naturområden
Om särskilda krav i närheten av känsliga vattendrag och inom områden med skyddsvärd natur, t.ex. skyddade områden enligt Natura 2000, naturreservat eller nationalparker.

Vattenskyddsföreskrifter
Viktiga vattentillgångar skyddas. Inom skyddsområde kan speciella regler gälla för enskilda avlopp. Infiltration av avloppsvatten är ofta förbjuden.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Kan ange att det krävs tillstånd för att inrätta torrtoaletter eller andra typer av toaletter, utöver vanlig vattentoalett.

Kommunal renhållningsordning
Reglerar hur avfall får hanteras inom kommunen, bl.a. gällande latrin, urin och slam från enskilda avlopp.

Lokal vatten- och avloppspolicy
Underlag för vilka krav som ska ställas på små avlopp. Oavsett vad som står här måste kommunen göra en bedömning i varje enskilt fall.

Lokala riktlinjer för hantering av urin och latrin
Utgångspunkt vid bedömningen om du ska få tillstånd att ta hand om urin och latrin på din egen tomt.

 

Regler kring enskilda avlopp finns i följande lagstiftning                                                                                                                                                                                  

Miljöbalken (MB), SFS 1998:808
Reglerar all verksamhet som påverkar miljön, t.ex. utsläpp av avloppsvatten.

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH), SFS 1998:899
Reglerar bl.a. frågor om tillstånd och anmälan för enskilda avlopp.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar, HVMFS 2016:17
Tillägget om EU:s bestämmelser för byggprodukter ersätter Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd.

Plan- och bygglagen (PBL), SFS 2010:900
Reglerar bebyggelse och användning av mark och vatten, bl.a. översiktsplaner, detaljplaner och bygglov.

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), SFS 2006:412
Reglerar kommunens ansvar för att ordna vatten och avlopp.

Anläggningslagen, SFS 1973:1149
Reglerar skapandet av gemensamhetsanläggningar, t.ex. avloppsanläggningar för flera fastigheter.

Konsumenttjänstlagen, SFS 1985:716
Reglerar dina rättigheter när du köper en tjänst, t.ex. anlitar en markentreprenör.

Konsumentköplagen, SFS 1990:932
Reglerar dina rättigheter som konsument när du köper en produkt, t.ex. ett minireningsverk eller en slamavskiljare.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig