Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Att anlägga ett nytt enskilt avlopp

De flesta fastigheter har två slags avloppsvatten: bad-, disk- och tvättvatten (BDT) samt toalettvatten (KL =  klosettvatten). Därför måste vattnet också tas om hand på olika sätt –  olika beroende på miljön.

Om du inte har tillgång till kommunalt avlopp är du enligt lag skyldig att bygga ett godkänt så kallat enskilt avlopp. Det innebär både en stor investering och ett långsiktigt miljöansvar.

Med Avloppsplatsen vill vi hjälpa dig att göra rätt från början genom att få kompetent hjälp med behovsanalys och installation. På  så sätt får du kontroll både på dina investeringskostnader och de långsiktiga driftskostnaderna.

Vi hjälper dig planera

Som alltid i byggprojekt hänger slutresultatet ihop med planeringen. Ju bättre förberedelser, desto bättre funktion och kostnad på lång sikt.

I korthet handlar planeringen om att först ta reda på kommunens krav och dina markförutsättningar, sedan om att bestämma graden av bekvämlighet och sist om att välja teknik.

Med hjälp av Avloppsplatsen, kommunen och din lokala entreprenör kommer du att lära dig allt du behöver veta om hur du ska bygga ditt enskilda avlopp. Här får du också veta  allt om vilka dokument, ritningar och situationsplaner du måste lämna in med din ansökan.

Du kommer till exempel att få reda på om din tomt ligger inom ett område med normal eller hög skyddsnivå. Är skyddsnivån hög kan bad-, disk- och tvättvattnet exempelvis renas med en vanlig infiltration medan toalettvattnet behandlas i en mulltoa, ett torrdass eller i en sluten tank. Men det finns fler lösningar.

Lokala entreprenörer är bra på att bedöma olika lösningar utifrån lokala miljöbestämmelser och tomtförutsättningar. De brukar även veta vilka långsiktiga planer som kommunen har gällande kommunalt avlopp.

Läs mer om att planera väl.

Läs om olika lösningar.

Sök en lokal entreprenör.

 

 

Normal skyddsnivå

I korthet

Vid normal skyddsnivå krävs en rening på 90 procent av organiska ämnen och 70 procent av fosfor för att skydda djur och miljö från smitta och andra olägenheter. Ingen individ får exponeras för lukt eller förorening genom till exempel dricks-, grund- eller badvatten. Läs den fullständiga texten nedan om du vill veta mer.

Grundkrav

 • Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
 • Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
 • Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
 • Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.
 • Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion. Normalt bör uppgifter som framgår av HVMFS 2016:17 ingå.
 • Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full.
 • Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare.

Hälsoskydd

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, till exempel lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

Miljöskydd

 • Teknik som begränsar användningen av vatten används, till exempel vattensnåla armaturer.
 • Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion2 av organiska ämnen (mätt som BOD7).
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 procent reduktion2 av fosfor (tot-P).
 • Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
 • Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller HVMFS 2016:17.
Hög skyddsnivå

I korthet

Hög skyddsnivå kräver ett avlopp som renar 90 procent av organiska ämnen, 90 procent av fosfor och 50 procent av kväve. Krav kan även ställas på att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig och vissa utsläpp kan helt förbjudas. Hög skyddsnivå gäller generellt också nära vattendrag för att minska övergödning. Läs den fullständiga texten nedan om du vill veta mer.

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, till exempel lukt eller förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas, till exempel att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att göra anordningen  mer robust eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten. Vissa utsläpp kan få ett totalförbud.

Grundkrav

 • Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
 • Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
 • Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
 • Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.
 • Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion. Normalt bör uppgifter som framgår av HVMFS 2016:17 ingå.
 • Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full.
 • Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare.

Hälsoskydd

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, till exempel lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.
 • Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten.

Miljöskydd

 1. Teknik som begränsar användningen av vatten används, till exempel vattensnåla armaturer.
 2. Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
 3. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion² av organiska ämnen (mätt som BOD7).
 4. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 procent reduktion² av fosfor (tot-P).
 5. Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
 6. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller HVMFS 2016:17.
 7. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion² av fosfor (tot-P).
 8. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 procent reduktion² av kväve (tot-N).

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig