Avlopp Hitta din entreprenör varsomhelst i hela landet
Avlopp Allt du behöver veta om enskilt avlopp
Avlopp Få information om kostnad

Delat avlopp, sluten tank och infiltrationsbädd

Rening av bad-, disk- och tvättvatten i en infiltrationsbädd uppbyggd av spridarrör eller biomoduler samt toalettvatten i en separat, sluten avloppstank

Hög skyddsnivå

Fördelar

♦ Kan användas även när man har problem med närheten till dricksvatten
♦ Relativt låg kostnad i förhållande till den höga skyddsnivån

Nackdelar

♦ Kräver en separat/slute tank för toalettvattnet

Så här fungerar delat avlopp, sluten tank och infiltration:

I det här systemet leds toalettvattnet till en sluten tank (A), som är ett slutet system till skillnad mot en slamavskiljare (B). Den slutna tankens volym avgör hur ofta den behöver tömmas. Bad-, disk- och tvättvatten behandlas i en infiltrationsanläggning, med en mindre slamavskiljare med efterföljande infiltration (C). Detta system används för särskilt känsliga områden där man vill undvika utsläpp av fosfor och kväve.

Så här anlägger du ett rörinfiltrationssystem:

A. Markrör
Markrören dras från hus till slamavskiljare. Läggs stabilt i stampad sandbädd. Lutning minst 10 promille (1–2 cm/m).

B. Slamavskiljaren
Slamavskiljaren ska läggas i våg i sandbädd. Om den läggs i vattensjuk jord ska den förankras om detta behövs.

C. Fördelningsbrunnen
Brunnen ställs i våg i sandbädd. I fördelningsbrunnen sitter reglerenheterna, som justeras så att exakt fördelning av vattenmängd erhålls. Jämn fördelning över hela bädden förlänger livslängden och reningsgraden.

D. Fördelningsrören
Rören monteras på fördelningsbrunnen och läggs i sand. Lutningen bör vara 5–10 promille (0,5–1 cm/m).

E. Infiltrationsbädden
Rörgravens jordbotten ska vara i våg och slät men ej pressad – ingen stampning och inga fordon. Strängar kan läggas i olika riktningar från fördelningsbrunnen. Infiltrationsbäddens area är beroende av markens förmåga att ta upp avloppsvatten. Denna förmåga varierar runt om i landet. Rådfråga Miljöskyddskontoret i din kommun.

F. Spridarrören
Rören läggs i infiltrationsbädden med hålen nedåt i 0,5–1 cm/m lutning. Koppla flexböjar/markböjar och för upp ventilationsrör ovan mark i bäddens slutände. Montera ventilationshuvar. Täck rören med minst 5 cm makadam. Täck makadamen med fiberduken. Återfyll rörgraven med material som ej innehåller lera eller sten

Sand och makadam
Kvaliteten på de sand- och makadammaterial som används bör följa anvisningarna i Naturvårdsverkets skrift ”Små avloppsanläggningar”. Miljöskyddskontoret i kommunerna har ofta god kännedom om var du kan få tag i de rätta materialen för din infiltrations- eller markbädd. Makadamen måste vara tvättad för att undvika igenslamning av rör och bädd. I annat fall kan livslängden på anläggningen förkortas. Materialskiljande skikt mellan bäddens lager bör vara finare grus, typ trädgårdssingel. Ovan bädden används fiberduk för att skilja återfyllnadsmaterialet (humus) från makadamen.

Infiltrationsbädden kan vara uppbyggd så här:


A=Infiltrationsbädd, längd 10 m, bredd 2 m
B=Jordåterfyllnad, 30-40 cm
C=Fiberduk
D=Spridarrör, ca. 1 m avstånd, 2 strängar
E=Spridningslager, ca 40 cm, makadam, 12-24/16-32 mm

Biomoduler för infiltration och markbädd ska vara uppbyggda enligt fabrikantens anvisningar.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig