Vanliga frågor och svar

Vad räknas egentligen som ett enskilt avlopp
Vad innebär normal skyddsnivå?
Vad innebär hög skyddsnivå?
Varför ställs det krav på enskilt avlopp
Hur lång tid brukar det ta att installera ett enskilt avlopp?
Fungerar avloppssystemen överallt?
Vad finns det för myndighetskrav på mitt enskilda avlopp?
Vad betyder BDT-vatten och KL-vatten?
Vad innebär infiltration?
Hur fungerar en slamavskiljare?
Vad innebär en markbädd?
Vad är ett minireningsverk?
Vad är filtermassa?
Vad är hushållsspillvatten?
Vad är reaktionsgas?
Vad betyder recipient?
Vad finns det för olika typer av slam?
Vad innebär personekvivalent?

Vad räknas egentligen som ett Enskilt avlopp?
Fastigheter som är byggda utanför städer eller på landsbygden är i de flesta fall inte inkopplade på det kommunala vatten- och avloppssystemet. I sådana fall krävs det att avloppsvattnet är inkopplat

Vad innebär normal skyddsnivå?
Normal skyddsnivå är grundkravet för vad ett avloppssystem ska klara av. Vid normal skyddsnivå krävs en rening på 90 procent av organiska ämnen och 70 procent fosfor, för att skydda djur och miljö från smitta och annan olägenhet. För normal skyddsnivå gäller det även att se till att ingen individ exponeras via lukt eller förorening, genom till exempel dricks-, grund- eller badvatten.

Vad innebär hög skyddsnivå?
Hög skyddsnivå är ett förstärkt krav vid känsliga och tätbebyggda områden. Då krävs ett avlopp som renar 90 procent av organiska ämnen, 90 procent av fosfor och 50 procent av kväve. Det kan även ställas krav på att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig samt krav på att förbjuda vissa utsläpp. Hög skyddsnivå gäller generellt också nära vattendrag för att minska övergödningen av vattendrag.

Varför ställs det krav på enskilt avlopp?
Den bästa avloppsreningen ska kunna släppa ut ett giftfritt och näringsrikt vatten till återanvändning för djur och natur. Reningen ska även stoppa spridning av virus och bakterier, till exempel till närliggande brunnar, grundvatten, badplatser och/eller vattendrag.

Hur lång tid brukar det ta att installera ett enskilt avlopp?
Under normala förutsättningar så tar arbetet 2–5 dagar, från att vi har grävt första skopan tills dess att du har ett fungerande avloppssystem. I vissa fall kan arbetet ta lite längre tid, om det finns några speciella önskemål. Det kan också vara så att terrängen är svårarbetad; det informerar entreprenören om i så fall. Obs! Det går oftast att använda avloppet under arbetets gång.

Fungerar avloppssystemen överallt?
Ja, det finns lösningar kring enskilt avlopp till alla. Kontakta någon av våra anslutna entreprenörer om du känner dig osäker, så finner de en lösning som fungerar för just dig.

Vad finns det för myndighetskrav på mitt enskilda avlopp?
Enligt lagstiftningen är det fastighetsägarens ansvar att se till att fastigheten har en korrekt avloppsanläggning, likaså att den fungerar och genomgår tillräcklig rening innan vattnet går ut i naturen igen. Miljöförvaltningen i din kommun har ansvaret att utföra tillsyn på ditt enskilda avlopp. Det sker oftast genom en inventering som kan komma att ställa krav på de fastigheter där reningen är bristfällig.

Vad betyder BDT-vatten och KL-vatten?
BDT är en förkortning för bad-, disk- och tvättvatten. KL-vatten betyder klosettvatten, dvs vattnet från en toalett.

Vad innebär infiltration?
En infiltration är en bädd av material som vatten kan passera igenom via spridarrör. Det är i själva bädden som reningen av avloppsvattnet sker genom mikroorganismer som bryter ner det organiska materialet. När vattnet passerat systemet går det vidare ned i grundvattnet. I infiltrationen sker även en mindre rening från fosfor och kväve. I vissa områden är det högre krav på rening av just fosfor, och i sådana fall krävs en extra rening av detta.

Hur fungerar en slamavskiljare?
Slamavskiljaren gör precis som det låter, den avskiljer slam från avloppsvattnet. I denna sjunker det tyngre slammet ner till botten och fett och lättare slam lägger sig på ytan av vattnet. Det är sedan vattnet som ligger mellan slamlagren som förs vidare till den efterföljande reningen. Slamavskiljaren ska vara utrustad med ett ”T-rör”, det förhindrar att flytslammet följer med och orsakar slamflykt och skapar ett stopp i hela avloppet. Därför är det viktigt att ha en ordentligt fungerande slamavskiljare.

Vad innebär en markbädd?
En markbädd är ungefär likadan som en infiltration. Skillnaden är bara att man i stället för att låta vattnet gå ned i grundvatten gör bädden tätt och leder vattnet till exempelvis ett dike. Gemensamt med infiltrationen kan det ställas krav på komplettering av extra fosfor i vissa områden.

Vad är ett minireningsverk?
I korthet fungerar ett minireningsverk som fungerar som det kommunala reningsverket, fast för en enskild fastighet. De flesta minireningsverken har även en inbyggd slamavskiljare. Reningsverken har oftast både en kemisk och en biologisk rening.

Vad är filtermassa?
Filtermassa är en massa som används för adsorption av fosfor. (Adsorbera = suga till sig, suga upp)

Vad är hushållsspillvatten?
Hushållsspillvatten är avloppsvatten från bostäder med mera, där den övervägande delen utgörs av KL- eller BDT-vatten (toalett- eller bad-, disk och tvättvatten).

Vad är reaktionsgas? 
Reaktionsgas är gas som bildas i samband med avloppsrening, till exempel koldioxid, vatten och kvävgas.

Vad betyder recipient?
Recepienten är det ställe som det renade avloppsvattnet leds till: grundvatten, vattendrag eller liknande.

Vad finns det för olika typer av slam?
Avloppsslam = från reningsverk, slamavskiljare eller liknande som behandlar avloppsvatten.

Vad innebär personekvivalent?
Personekvivalenten (pe) är ett mätetal för föroreningsbelastning som används vid dimensionering av enskilda avlopp. Pe motsvarar den mängs som en person avger schablonmässigt per dygn.

 

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig