Varför har du fått ett föreläggande från kommunen?

Anledningen till att du fått ett föreläggande är att kommunen genomfört en granskning av ditt område. Det medför att de har fattat beslut om enskilda fastigheter.

Din fastighet ligger utanför gränsen till kommunalt avlopp men kommunen har ändå ett miljöansvar för området. En orsak till att miljön far illa kan vara avloppsvatten från företag, industrier och privata fastigheter. Vi vill alla bo i en bra miljö och ta del av sunt vatten – då behöver vi också vara med och skydda miljön. Avloppsvattnet måste därför renas eller avledas, eftersom det annars får konsekvenser för människors hälsa.

.

Vad gör jag nu?

I föreläggandet står uppgifter om vad som framkommit vid inspektionen, vilket beslutsunderlag som används samt vilka brister kommunen anser att du ska åtgärda. En del av beslutsunderlaget är hur den allmänna miljön ser ut och var din fastighet är lokaliserad på platsen. Vissa områden är vattennära; det är underbart men ställer också högre miljökrav. Dessa områden ligger oftast i ett område som benämns för ”hög skyddsnivå”, vilket är en term som beskriver vilken sorts avloppsrening som behövs för just din anläggning. ”Normal skyddsnivå” är en annan term som används i sammanhanget. På ditt föreläggande ser du vilken skyddsnivå ditt bostadsområde omfattas av: normal eller hög skyddsnivå. Nedan kan du läsa mer om de två skyddsnivåerna.

Ditt föreläggande styr vilken åtgärd du måste genomföra. Ta också del av kommunens planer i området. Ett kommunalt avloppsnät kan vara planerat vilket kan påverka dina långsiktiga planer. Det är därför viktigt att ha en bra partner för att hjälpa dig att definiera en hållbar och långsiktig lösning för dina behov.

Ofta handlar åtgärden om att rena BDT, vilket står för bad-, disk- och tvättvatten. Ett annat vanligt åtgärdsområde är KL, som står för klosettvatten (vatten från din toalett).

 

Normal skyddsnivå

I korthet

Normal skyddsnivå är grundkravet för vad ett avloppssystem ska klara av. Vid normal skyddsnivå krävs en rening på 90 procent av organiska ämnen och 70 procent fosfor för att skydda djur och miljö från smitta och annan olägenhet. Man måste också se till att ingen individ exponeras för det genom lukt eller förorening genom till exempel dricks-, grund- eller badvatten. Läs den fullständiga texten nedan om du vill veta mer.

Grundkrav

 • Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
 • Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
 • Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
 • Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.
 • Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion. Normalt bör uppgifter som framgår av HVMFS 2016:17 ingå.
 • Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full.
 • Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare.

Hälsoskydd

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, till exempel lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

Miljöskydd

 • Teknik som begränsar användningen av vatten används, till exempel vattensnåla armaturer.
 • Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion2 av organiska ämnen (mätt som BOD7).
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 procent reduktion2 av fosfor (tot-P).
 • Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
 • Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller HVMFS 2016:17.
Hög skyddsnivå

I korthet

Hög skyddsnivå är ett förstärkt krav vid känsliga och tätbebyggda områden. Då krävs en ett avlopp som renar 90 procent av organiska ämnen, 90 procent av fosfor och 50 procent av kväve.

Det kan även ställas krav på att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, och förbjuda vissa utsläpp. Hög skyddsnivå gäller generellt också nära vattendrag för att minska övergödningen av vattendrag. Läs den fullständiga texten nedan om du vill veta mer.

Grundkrav

 • Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
 • Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
 • Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
 • Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.
 • Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion. Normalt bör uppgifter som framgår av HVMFS 2016:17 ingå.
 • Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full.
 • Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare.

Hälsoskydd

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, till exempel lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.
 • Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten.

Miljöskydd

 1. Teknik som begränsar användningen av vatten används, till exempel vattensnåla armaturer.
 2. Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
 3. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion² av organiska ämnen (mätt som BOD7).
 4. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 procent reduktion² av fosfor (tot-P).
 5. Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
 6. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller HVMFS 2016:17.
 7. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion² av fosfor (tot-P).
 8. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 procent reduktion² av kväve (tot-N).

Vart vänder jag mig för att åtgärda problemet?

Via Avloppsplatsen får du hjälp att hitta en entreprenör som kan hjälpa dig med råd, produktval och installation. Det är viktigt att utvärdera vilka behov du och din familj har och ställa dig själv frågor som:

 • Hur många är ni i hushållet?
 • Har du/önskar du vattentoalett?
 • Använder du/ni tvätt- eller diskmaskin?

Tillsammans med entreprenören går du igenom föreläggandet du fått från kommunen, ni tittar på din fastighet och tomt samt definierar vilka behov du och din familj har. Ovanstående är exempel på faktorer som påverkar vilken lösning som är optimal för just dina behov. Normalt känner lokala entreprenörer även till de regler som gäller i området samt vilka planer kommunen har på framtida förändringar.

På den här sidan hittar du entreprenörer som Dahl och ledande leverantörer samarbetar med. Vi finns i hela Sverige och har bra kunskap om vad som gäller för ditt område.

Vill du veta mer om olika lösningar?

På den här sajten presenterar vi olika funktionella lösningar för enskilt avlopp. Alla produkter vi föreslår är testade och godkända för nordiskt klimat.

Vilka systemlösningar gäller för just ditt avlopp? Länken nedan tar dig till vanliga systemlösningar för hög respektive normal skyddsnivå, och med hänsyn till dina hushållsfunktioner (wc, disk, tvätt etc).

 

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig