För dig som vill veta mer om avloppslösningar

På den här sidan hittar du exempel på olika avloppslösningar. De är sorterade under skyddsnivåer: normal och hög skyddsnivå. Med hjälp av illustrationer och kortfattade beskrivningar får du en inblick i vilka möjligheter olika fastigheter och terränger har. Det här är endast ett axplock; i verkligheten finns många olika lösningar. Du får också många tips när du anlitar en entreprenör.

 • Normal skyddsnivå
 • Hög skyddsnivå
 • Rörinfiltration med självfall, BDT och KL

  Rening av bad-, disk- och tvättvatten samt klosettvatten i en infiltrationsbädd uppbyggd av spridarrör

  Så här fungerar rörinfiltration med självfall, BDT och KL:

  Efter att avloppsvattnet har passerat en slamavskiljare (B) går vattnet till en fördelningsbrunn (C) som delar upp vattnet på ett antal spridningsrör (F) alternativt en slamavskiljare med inbyggd fördelningsbrunn. Spridningsrören är perforerade för att vattnet ska spridas ner i infiltrationsbädden (E).

  Så här anlägger du ett infiltrationssystem:

  A. Markrör
  Markrören dras från hus till slamavskiljare. De läggs stabilt i stampad sandbädd. Lutning minst 10 promille (1–2 cm/m).

  B. Slamavskiljaren
  Slamavskiljaren ska läggas i våg i en sandbädd. Om den läggs i vattensjuk jord ska den förankras eller dräneras om detta behövs. Grundvatten får inte stå över kanten av ett   utloppsrör.

  C. Fördelningsbrunnen
  Brunnen ställs i våg i sandbädd. I fördelningsbrunnen sitter reglerenheterna, som justeras så att exakt fördelning av vattenmängd erhålls. Jämn fördelning över hela bädden förlänger livslängden och reningsgraden.

  D. Fördelningsrören
  Rören monteras på fördelningsbrunnen och läggs i sand. Lutningen bör vara 5–10 promille (0,5–1 cm/m).

  E. Infiltrationsbädden
  Rörgravens jordbotten ska vara i våg och slät men ej pressad – ingen stampning och inga fordon. Strängar kan läggas i olika riktningar från fördelningsbrunnen, men alltid tvärs marklutningen. Infiltrationsbäddens area är beroende av markens förmåga att ta upp avloppsvatten. Denna förmåga varierar runt om i landet. Rådfråga Miljöskyddskontoret i din kommun.

  F. Spridarrören
  Rören läggs i infiltrationsbädden med hålen nedåt i 0,5–1 cm/m lutning. Koppla flexböjar/markböjar och för upp ventilationsrör ovan mark i bäddens slutände. Montera ventilationshuvar. Täck rören med minst 5 cm makadam.  Täck makadamen med fiberduken. Återfyll rörgraven med material som ej innehåller lera eller sten.

  Sand och makadam

  Kvaliteten på de sand- och makadammaterial som används bör följa anvisningarna i Naturvårdsverkets skrift ”Små avloppsanläggningar”. Miljöskyddskontoret i kommunerna har ofta god kännedom om var du kan få tag i de rätta materialen för din infiltrations-  eller markbädd. Makadamen måste vara tvättad för att undvika igenslamning av rör och bädd. I annat fall kan livslängden på anläggningen förkortas. Materialskiljande skikt mellan bäddens lager bör vara finare grus, typ trädgårdssingel. Ovan bädden används fiberduk för att skilja återfyllnadsmaterialet (humus) från makadamen.

  Infiltrationsbädden kan vara uppbyggd så här:

   

  A=Infiltrationsbädd, längd 15 m, bredd 2 m
  B=Jordåterfyllnad, 30-40 cm
  C=Fiberduk
  D=Spridarrör, ca 1 m avstånd, 2 strängar
  E=Spridningslager, ca 40 cm, makadam, 12-24/16-32 mm

  Modulinfiltration med självfall, BDT och KL

  Rening av bad-, disk- och tvättvatten samt klosettvatten i en infiltrationsbädd uppbyggd av biomoduler

  Så här fungerar modulinfiltration med självfall, BDT och KL:

  Efter att avloppsvattnet har passerat en slamavskiljare (A) går vattnet via ett fördelningsrör (B) ut på en biomodulbädd (C). Spridningsrören är perforerade för att vattnet ska spridas genom biomodulerna och dess bädd (D).

  Biomodulbädden ska vara uppbyggd enligt fabrikantens anvisningar.

  Markbädd för rörinfiltration med självfall, BDT och KL

  Rening av bad-, disk- och tvättvatten samt klosettvatten i en markbäddsinfiltration uppbyggd av spridningsrör,  vid leriga och täta jordförhållanden

  Så här fungerar markbädd för rörinfiltration med självfall, BDT och KL:

  Markbädd är lösningen om vanlig infiltration inte är möjlig. Oftast väljer man markbädd på grund av att underliggande jordlager är så täta att det är risk för dämning vid infiltration.

  Är marken extra känslig eller om anläggningen ligger nära exempelvis en dricksvattenbrunn, ska man omsluta markbädden med en tät gummiduk, vilket minimerar smittrisken.

  Spridningsdelen utförs som en vanlig infiltration men den kompletteras med en underliggande uppsamlingsdel (H, I, J). Denna del fångar upp vattnet efter att det har passerat den markbäddssand (G) som finns här emellan. Det renade vattnet leds till en recipient.

  Så här anlägger du ett markbäddssystem:

  A. Markrör
  Markrören dras från hus till slamavskiljare. De läggs stabilt i stampad sandbädd. Lutning minst 10 promille (1–2 cm/m).

  B. Slamavskiljaren
  Slamavskiljaren ska läggas i våg i sandbädd. Om den läggs i vattensjuk jord ska den förankras eller dräneras om detta behövs. Grundvatten får inte stå över underkanten på utloppsrör.

  C. Fördelningsbrunnen
  Brunnen ställs i våg i sandbädd. I fördelningsbrunnen sitter reglerenheterna, som justeras så att exakt fördelning av vattenmängd erhålls. Jämn fördelning över hela bädden förlänger livslängden och reningsgraden.

  D. Fördelningsrören
  Rören monteras på fördelningsbrunnen och läggs i sand. Lutningen bör vara 5–10 promille (0,5–1 cm/m).

  E. Infiltrationsbädden
  Rörgravens jordbotten ska vara i våg och slät men ej pressad – ingen stampning och inga fordon. Strängar kan läggas i olika riktningar från fördelningsbrunnen, men alltid tvärs marklutningen. Infiltrationsbäddens area är beroende av markens förmåga att ta upp avloppsvatten. Denna förmåga varierar runt om i landet. Rådfråga Miljöskyddskontoret i din kommun.

  F. Spridarrören
  Rören läggs i infiltrationsbädden med hålen nedåt i 0,5–1 cm/m lutning. Koppla flexböjar/markböjar och för upp ventilationsrör ovan mark i bäddens slutände. Montera ventilationshuvar. Täck rören med minst 5 cm makadam. Täck makadamen med fiberduken. Återfyll rörgraven med material som ej innehåller lera eller sten.

  G. Markbädden
  Uppbyggnad markbädd, se illustration nedan. Markbäddssanden läggs väl fördelat och obelastat av fordon.

  H. Uppsamlingsrören
  (DSA-rör) är dräneringsrör med hål för avledning av vatten i botten av markbädden. Dräneringsrören ligger i det understa skiktet av makadam och ska täckas med minst 5 cm makadam. Lutning 0,5–1 cm/m. Uppsamlingsrören ska ventileras ovan mark, genom att man kopplar flexböjar/markböjar i ändan på uppsamlingsrören. Sätt ventilationsrör i flexböjarna/markböjarna och avsluta med ventilationshuvar ovan mark.

  I. Utloppsbrunnen
  Ställs i våg i sandbädd.

  J. Utloppsställe
  Från utloppsbrunnen leds vattnet i markrör till lämpligt utloppsställe.

  Sand och makadam
  Kvaliteten på de sand- och makadammaterial som används bör följa anvisningarna i Naturvårdsverkets skrift ”Små avloppsanläggningar”. Miljöskyddskontoret i kommunerna har ofta god kännedom om var du kan få tag i de rätta materialen för din infiltrations- eller markbädd. Makadamen måste vara tvättad för att undvika igenslamning av rör och bädd. I annat fall kan livslängden på anläggningen förkortas. Materialskiljande skikt mellan bäddens lager bör vara finare grus, typ trädgårdssingel. Ovan bädden används fiberduk för att skilja återfyllnadsmaterialet (humus) från makadamen.

  Markbädden kan vara uppbyggd så här:

  A=Markbädd, längd 10 m, bredd 2 m
  B=Jordåterfyllnad, 30-40 cm
  C=Fiberduk
  D=Spridarrör ca 1 m avstånd, 2 strängar
  E=Spridningslager, ca 30-40 cm, makadam 12-24/16-32 mm
  F=Sandlager, ca 80 cm, markbäddsand 0-8 mm (LTAR värde 50-100)
  G=Spridningslager, ca 30-40 cm, makadam, 12-24/16-32 mm
  H=Dräneringsrör, ca 1 m avstånd, 2 strängar
  I= Materialskiljande skikt 5 cm (trädgårdssingel)

  Markbädd för modulinfiltration med självfall, BDT och KL

  Rening av bad-, disk- och tvättvatten samt klosettvatten i en markbäddsinfiltration uppbyggd av biomoduler, vid leriga och täta jordförhållanden

  A. Slamavskiljare med Biomodulpaket      B. Markbäddspaket modulinfiltration

  Så här fungerar markbädd för modulinfiltration med självfall, BDT och KL:

  Markbädd är lösningen om vanlig infiltration inte är möjlig. Oftast väljer man markbädd på grund av att att underliggande jordlager är så täta att det är risk för dämning vid infiltration men det kan också vara hänsyn till omgivningen, till exempel en närliggande dricksvattenbrunn, som riskeras att smittas ned vid infiltration. Spridningsdelen utförs som en vanlig infiltration men den kompletteras med en underliggande uppsamlingsdel (B). Denna del fångar upp vattnet efter att det har passerat biomoduler och dess bädd. Det renade vattnet leds till en recipient.

  Infiltration med biomoduler och markbädd ska vara uppbyggda enligt fabrikantens anvisningar.

   

  Infiltration med pumpbrunn, självfall/tryck

  Rening av bad-, disk- och tvättvatten samt klosettvatten som pumpas upp till en infiltrationsbädd uppbyggd av spridningsrör

  A. Slamavskiljare med rördelspaket / Biomodulpaket    B. Pumpbrunnspaket   C.  PEM-slang

  Så här fungerar Infiltration med pumpbrunn, självfall/tryck:

  Denna metod används när man inte kan utnyttja markens självfall eller när placeringen av infiltrationen måste ske med särskild miljöhänsyn. Lutnings­förhållanden, vattentäkter eller närhet till sjö kan vara orsaken – såväl som mindre väl lämpade jordmassor.

  Denna typ av infiltrationssystem ger flera fördelar: valfrihet att välja plats på tomten för infiltrationsbädden, bättre utnyttjande av densamma och lägre schaktkostnader. Det blir också lättare att uppnå nödvändig nivå över grundvattenytan. En pumpbrunn (B) placeras då mellan slamavskiljaren och infiltrationen eller en slamavskiljare med integrerad pumpbrunn. Avloppsvattnet pumpas upp till en fördelningsbrunn via en PEM-slang (C) och fördelas i bädden.

 • Paketreningverk

  Rening av bad-, disk- och tvättvatten samt klosettvatten, biologisk och kemisk rening i en avskiljare med hjälp av flockningsmedel

  Så här fungerar paketreningsverk:

  I det här avloppssystemet leds allt avloppsvatten från hushållet till ett minireningsverk (A). Det behandlade vattnet leds vidare till en eventuell efterbehandling i exempelvis ett resorptionsdike eller någon typ av magasin (B), för att ytterligare rena det från smittoämnen.

  Installationen ska utföras enligt leverantörens anvisningar.

  Markbaserad lösning med fosforfällning

  Rening av bad-, disk- och tvättvatten samt klosettvatten, kemisk rening i en avskiljare med hjälp av flockningsmedel samt biologisk rening i en markbäddsinfiltration

  Så här fungerar markbaserad lösning med fosforfällning:

  I det här avloppssystemet doseras kemikalier till ledningssystemet (A) inne i huset eller direkt i slamavskiljaren (B). Kemisk fällning sker sedan i slamavskiljaren (vissa kommuner kräver större volym, exempelvis 4 m³) innan vattnet leds till en reningsanläggning (C), till exempel en markbädd där den biologiska reningen sker.

  Installation ska utföras enligt leverantörens anvisningar.

  Delat avlopp, sluten tank och BDT infiltration

  Rening av bad-, disk- och tvättvatten i en infiltrationsbädd uppbyggd av spridarrör eller biomoduler samt klosettvatten i en separat, sluten avloppstank

  Så här fungerar delat avlopp, sluten tank och BDT-infiltration:

  I det här systemet leds toalettvattnet (KL) till en sluten tank (A), som är ett slutet system till skillnad mot en slamavskiljare (B). Den slutna tankens volym avgör hur ofta den behöver tömmas. BDT-vattnet behandlas i en infiltrationsanläggning, med en mindre slamavskiljare med efterföljande infiltration (C). Detta system används för särskilt känsliga områden där man vill undvika utsläpp av fosfor och kväve.

  Så här anlägger du ett rörinfiltrationssystem BDT:

  A. Markrör
  Markrören dras från hus till slamavskiljare. Läggs stabilt i stampad sandbädd. Lutning minst 10 promille (1–2 cm/m).

  B. Slamavskiljaren
  Slamavskiljaren ska läggas i våg i sandbädd. Om den läggs i vattensjuk jord ska den förankras om detta behövs.

  C. Fördelningsbrunnen
  Brunnen ställs i våg i sandbädd. I fördelningsbrunnen sitter reglerenheterna, som justeras så att exakt fördelning av vattenmängd erhålls. Jämn fördelning över hela bädden förlänger livslängden och reningsgraden.

  D. Fördelningsrören
  Rören monteras på fördelningsbrunnen och läggs i sand. Lutningen bör vara 5–10 promille (0,5–1 cm/m).

  E. Infiltrationsbädden
  Rörgravens jordbotten ska vara i våg och slät men ej pressad – ingen stampning och inga fordon. Strängar kan läggas i olika riktningar från fördelningsbrunnen. Infiltrationsbäddens area är beroende av markens förmåga att ta upp avloppsvatten. Denna förmåga varierar runt om i landet. Rådfråga Miljöskyddskontoret i din kommun.

  F. Spridarrören
  Rören läggs i infiltrationsbädden med hålen nedåt i 0,5–1 cm/m lutning. Koppla flexböjar/markböjar och för upp ventilationsrör ovan mark i bäddens slutände. Montera ventilationshuvar. Täck rören med minst 5 cm makadam. Täck makadamen med fiberduken. Återfyll rörgraven med material som ej innehåller lera eller sten

  Sand och makadam
  Kvaliteten på de sand- och makadammaterial som används bör följa anvisningarna i Naturvårdsverkets skrift ”Små avloppsanläggningar”. Miljöskyddskontoret i kommunerna har ofta god kännedom om var du kan få tag i de rätta materialen för din infiltrations- eller markbädd. Makadamen måste vara tvättad för att undvika igenslamning av rör och bädd. I annat fall kan livslängden på anläggningen förkortas. Materialskiljande skikt mellan bäddens lager bör vara finare grus, typ trädgårdssingel. Ovan bädden används fiberduk för att skilja återfyllnadsmaterialet (humus) från makadamen.

  Infiltrationsbädden kan vara uppbyggd så här:


  A=Infiltrationsbädd, längd 10 m, bredd 2 m
  B=Jordåterfyllnad, 30-40 cm
  C=Fiberduk
  D=Spridarrör, ca. 1 m avstånd, 2 strängar
  E=Spridningslager, ca 40 cm, makadam, 12-24/16-32 mm

  Biomoduler för infiltration och markbädd ska vara uppbyggda enligt fabrikantens anvisningar.

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig