När du ska anlägga ett nytt enskilt avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avlopp är enskild avloppsanläggning ett alternativ. Inför det arbetet är det viktigt att tänka igenom vilka funktioner du vill ha i din fastighet. Dessa funktioner, tillsammans med miljöförutsättningar, avgör vilken avloppsanläggning du behöver installera. Kommunen fastställer de miljöförutsättningar som råder för olika områden och klassificerar dem efter normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå. Läs mer om det via knapparna nedan.

De flesta fastigheter har avloppsvatten av olika karaktär som måste tas om hand. Avloppsvattnet kategoriserar man som bad-, disk- och tvättvatten (BDT) samt klosettvatten (KL). Det som sedan skiljer normal och hög skyddsnivå åt är reningen av fosfor och kväve, som framför allt kommer från klosettvattnet. Skyddsnivåerna avgör alltså hur man renar klosettvatten. Ett exempel på lösning för hög skyddsnivå är att BDT-vattnet behandlas med en vanlig infiltration och KL-vattnet behandlas i en mulltoa, ett torrdass eller en sluten tank.

En enskild avloppsanläggning innebär oftast en stor investering och ett långsiktigt miljöansvar. Eftersom att det handlar om att släppa ut avloppsvatten är du skyldig att ha ett godkänt reningssystem. Som fastighetsansvarig söker du också tillstånd för din anläggning hos kommunens miljönämnd eller motsvarande. Inför det behöver du dokument som ritningar och situationsplaner. Miljönämnden fastställer vilka krav som gäller för din nya avloppsanläggning enligt de olika skyddsnivåerna normal eller hög samt lokala krav.

Lokala entreprenörer har god kunskap om vad som gäller i kommunen och även vilka långsiktiga planer som kommunen har gällande kommunalt avlopp. De är också en god kontakt för att bedöma både funktion och produktlösning inför installationen i enlighet med miljöbestämmelser och tomtens förutsättningar.

Som stöd inför valet av ditt enskilda avlopp har vi utarbetat en checklista så att du inte glömmer något steg i planeringsprocessen.

Planeringsprocessen – steg för steg

 1. Kontakta din kommun
  Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun. Ta reda på om din fastighet ligger i ett område där normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå gäller, samt vilken information de vill ha och vilka underlag du behöver fylla i för att göra en ansökan.
 2. Jordprov
  Analysera markförhållandena exempelvis genom perkolationsprov.
 3. Dimensionering
  Beroende på markförhållandena dimensioneras den enskilda anläggningen med hjälp av din kommun/entreprenör.
 4. Anlita en entreprenör
  Här på Avloppsplatsen hittar du enkelt en entreprenör i din närhet.
 5. Ansök hos kommunen
  Skicka in ansökan och övrig information som din kommun kräver. Arbete med anläggningen får inte påbörjas innan du fått godkänt ifrån din kommun.
 6. Installation
  Nu är det dags för entreprenören att utföra installationen med hjälp av läggningsanvisningar. Se även till att anläggningen dokumenteras med bilder och att du får en kopia av dokumenten.
 7. Besiktning
  Innan du kan ta anläggningen i drift så ska den färdiga anläggningen besiktigas. Olika kommuner gör på olika sätt, detta ska framgå av ditt tillståndsbeslut.

 

 

Normal skyddsnivå

I korthet

Normal skyddsnivå är grundkravet för vad ett avloppssystem ska klara av. Vid normal skyddsnivå krävs en rening på 90 procent av organiska ämnen och 70 procent fosfor för att skydda djur och miljö från smitta och annan olägenhet. Man måste också se till att ingen individ exponeras för det genom lukt eller förorening genom till exempel dricks-, grund- eller badvatten. Läs den fullständiga texten nedan om du vill veta mer.

Grundkrav

 • Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
 • Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
 • Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
 • Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.
 • Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion. Normalt bör uppgifter som framgår av HVMFS 2016:17 ingå.
 • Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full.
 • Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare.

Hälsoskydd

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, till exempel lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

Miljöskydd

 • Teknik som begränsar användningen av vatten används, till exempel vattensnåla armaturer.
 • Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion2 av organiska ämnen (mätt som BOD7).
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 procent reduktion2 av fosfor (tot-P).
 • Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
 • Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller HVMFS 2016:17.
Hög skyddsnivå

I korthet

Hög skyddsnivå är ett förstärkt krav vid känsliga och tätbebyggda områden. Då krävs en ett avlopp som renar 90 procent av organiska ämnen, 90 procent av fosfor och 50 procent av kväve.

Det kan även ställas krav på att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, och förbjuda vissa utsläpp. Hög skyddsnivå gäller generellt också nära vattendrag för att minska övergödningen av vattendrag. Läs den fullständiga texten nedan om du vill veta mer.

Grundkrav

 • Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
 • Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
 • Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
 • Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.
 • Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion. Normalt bör uppgifter som framgår av HVMFS 2016:17 ingå.
 • Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full.
 • Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare.

Hälsoskydd

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, till exempel lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.
 • Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten.

Miljöskydd

 1. Teknik som begränsar användningen av vatten används, till exempel vattensnåla armaturer.
 2. Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
 3. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion² av organiska ämnen (mätt som BOD7).
 4. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 procent reduktion² av fosfor (tot-P).
 5. Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
 6. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller HVMFS 2016:17.
 7. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 procent reduktion² av fosfor (tot-P).
 8. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 procent reduktion² av kväve (tot-N).

Hitta en entreprenör för enskilt avlopp nära dig